ALGEMENE VOORWAARDEN / GARANTIE binnen en buiten decoratie Knip & Knus bij Diana

Artikel 1 / Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Knip & Knus bij Diana betreffende de winkel, levering en betaling van artikelen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Knip & Knus bij Diana geaccepteerd.
1.3 Knip & Knus bij Diana zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden, de meest actuele versie vindt u op onze website www.knipenknus.nl

 Artikel 2 / Offertes

2.1 Alle offertes opgesteld door Knip & Knus bij Diana zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen in de winkel, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

 Artikel 3 / Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten met Knip & Knus bij Diana komen pas tot stand wanneer Knip & Knus bij Diana een bestelling c.q. reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld en mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd. Knip & Knus bij Diana het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
3.2 Voor het grootste gedeelte van ons assortiment geldt dat bij bestellen van deze producten een aanbetaling van 10% vereist is. Voor enkele producten die speciaal op bestelling gemaakt worden wordt een aanbetaling van 50% gevraagd. U wordt hier meteen na bestelling, mondeling, per e-mail of telefonisch van op de hoogte gebracht.

Artikel 4 / Afbeeldingen en productinformatie
4.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, op de website, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of compensatie.
4.2 Alle producten zijn onbehandeld of behandeld, in welke vorm dan ook (mits anders vermeld of schriftelijk overeengekomen). Hout is een natuurproduct en zal altijd kunnen werken. Derhalve is Knip & Knus bij Diana niet aansprakelijk voor haarscheuren en/ of werken van hout.
4.3 In enkele gevallen wordt in verband met kwaliteitsverbetering kleine wijzigingen aangebracht in bepaalde producten. Knip & Knus bij Diana ten allen tijde bevoegd wijzigingen ter verbetering van het product aan te brengen en is hiervoor nimmer aansprakelijk.

 Artikel 5 / Prijzen en betaling

5.1 De artikelen van Knip & Knus bij Diana worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de showroom van Knip & Knus bij Diana, eventuele zet- en drukfouten voorbehouden.
5.2 Alle prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro’s en exclusief verzend/bezorgkosten. Alle vermelde prijzen zijn vaste prijzen.
5.3 Betalen geschiedt contant bij aflevering van uw bestelling. Indien gewenst kunt u ook vooraf betalen per bankoverschrijving. Indien u per bankoverschrijving betaalt dient het bedrag op de dag van levering te zijn bijgeschreven op onze bankrekening, anders kan levering helaas niet plaatsvinden.
5.4 Niet tijdige betaling geeft Knip & Knus bij Diana het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.5 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Knip & Knus bij Diana verrekening van facturen toe te passen.
5.6 Door Knip & Knus bij Diana in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 Artikel 6 / Verzending en aflevering

6.1 De goederen reizen tot het moment van aflevering voor risico van Knip & Knus bij Diana tenzij dit anders is bepaald en schriftelijk is vast gelegd. Eigen transport door koper is voor eigen risico en men kan geen beroep doen op Knip & Knus bij Diana indien er tijdens deze handelingen schade ontstaan is.
6.2 Knip & Knus bij Diana is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De afnemer wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld als er sprake is van deellevering.
6.3. De afnemer dient zorg te dragen voor een ruim voldoende doorgang om de artikelen naar binnen te brengen. Eventuele schades die ontstaan bij levering omdat niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunnen niet op Knip & Knus bij Diana worden verhaald.
6.4 Knip & Knus bezorgt alleen aangeschafte producten binnen een straal van 10 km voor €10,-, dit wordt vooraf in rekening gebracht

Artikel 7 / Eigendomsvoorbehoud
7.1
 Alle door Knip & Knus bij Diana geleverde goederen blijven het eigendom van Knip & Knus bij Diana totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Knip & Knus bij Diana gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 / Leveringstermijnen

8.1 Doorgaans geldt een levertijd van 2 dagen tot 4 weken (dit is een gemiddelde levertijd). Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen.

Knip & Knus bij Diana is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er sprake is van overschrijding van de leveringstermijn zal Knip & Knus bij Diana zich inspannen om in overleg tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.
8.3 Afnemer dient de goederen direct ofwel binnen 14 dagen op te komen halen of te laten bezorgen zodra deze bij Knip & Knus bij Diana binnen zijn. Koper wordt hierover geïnformeerd, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Indien de producten niet uit voorraad leverbaar zijn wordt de koper geïnformeerd zodra de goederen in het magazijn aanwezig zullen zijn.

Artikel 9 / Reclames

9.1 Reclamaties over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 3 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met omschrijving en foto – kenbaar gemaakt te worden aan Knip & Knus bij Diana. Na het verstrijken van deze termijn wordt Knip & Knus bij Diana geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Knip & Knus bij Diana er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten als correct heeft geaccepteerd. Controleer bij aflevering de producten samen met de bezorger op eventuele krassen of beschadigingen aan de lak. Na levering kunnen krassen of beschadigingen niet meer gereclameerd worden!
9.2 Reclamaties geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3 Indien een reclamatie door Knip & Knus bij Diana gegrond wordt bevonden, kan Knip & Knus bij Diana overgaan tot het volgende:

De factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
Het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Knip & Knus bij Diana worden afgegeven.
Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

9.4 De afnemer dient in alle gevallen Knip & Knus bij Diana drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen of vervangen van eventuele gebreken.

Artikel 10 / Garantie

10.1 Knip & Knus bij Diana geeft ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een garantie van één (1) jaar, na overleg van een origineel aankoopbewijs. (LET OP: verkleuring en verwering binnen of buiten van materialen vallen buiten deze garantie). Daarnaast is Knip & Knus bij Diana niet aansprakelijk voor het feit dat afmetingen en kleurverschillen zich kunnen voordoen in metalen artikelen en of een natuurproduct als hout. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een fout diagnose wordt er eerst overleg gepleegd met desbetreffende fabrikant, deze bepaald of het artikel gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild wordt, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

10.2 Bovenstaande geldt alleen als er (meerdere) duidelijke foto’s van het probleem e.v.t op verzoek ook het beschadigd product naar Knip & Knus bij Diana worden terug gestuurd.
10.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Knip & Knus bij Diana op te geven adres.
10.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
Indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd.
Indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Knip & Knus bij Diana zijn verricht.
Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
Indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de eventueel meegeleverde  gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
Indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
Indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door artikelen geen defect geconstateerd kan worden.                                                                                                   

–  Beschadigingen/ gebreken die geconstateerd zijn na het zelf ophalen van goederen vanuit de winkel Knip & Knus bij Diana

10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Garantietermijn geldt altijd vanaf de dag van levering.

Artikel 11 / Handelsmerk

11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Knip & Knus bij Diana verzonden goederen zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 / Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Knip & Knus bij Diana blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Knip & Knus bij Diana in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Knip & Knus bij Diana niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Knip & Knus bij Diana Knip & Knus bij Diana is niet aansprakelijk voor letsel of schade die ontstaat door onjuist of gebruik van het product.
12.3 De afnemer vrijwaart Knip & Knus bij Diana te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

12.4 Epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Knip & Knus bij Diana ontstaan zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan de afnemer melden

Artikel 13 / Overige bepalingen

13.1 Indien Knip & Knus bij Diana van afnemer de opdracht krijgt om aanpassingen te doen aan maat, kleur of materiaal van te maken producten dan kan Knip & Knus bij Diana geen aansprakelijkheid aanvaarden wanneer zich hierbij problemen voordoen. Aanpassingen op maat zien wij als extra service, we zullen de gewenste aanpassingen altijd doorgeven aan de producent maar het is onmogelijk dat de gewenste wijzigingen ten allen tijde (correct) doorgevoerd worden. Mocht zich dit voordoen dan is dit nimmer reden tot schadevergoeding en/of compensatie.
13.2 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 / Contante betaling (nog n.v.t netto bij aflevering)

14.1 Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Knip & Knus bij Diana voor het tijdstip van ophalen (nog n.v.t aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen).
14.2 Knip & Knus bij Diana die een levering ter uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur of aanpassing op de bestande factuur.
14.5 Indien de afnemer niet tijdig betaald worden producten niet verzonden. (Nog n.v.t; Indien de afnemer niet tijdig betaalt bij aflevering, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen).
14.6 De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €75 voor rekening van de afnemer.
14.7 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
14.8 De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 6 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
14.9 Dit laat de resterende betalingsverplichting van de afnemer op grond van lid 3 van dit artikel onverlet. Betaling bij op afstand gesloten overeenkomst.
14.10 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46g van het BW van toepassing.

Artikel 15 / De annulering

15.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 70%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan, indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.
15.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand.